Hueck Trigon Element

GEGEVENSBESCHERMING

Gegevensbescherming en auteursrecht voor het gebruik van onze website

Algemene gebruiksvoorwaarden

Voor de toegang tot en het gebruik van deze website gelden de volgende bepalingen.

Ons online aanbod omvat links naar websites van andere aanbieders. Wij hebben er echter geen enkele manier invloed op dat deze aanbieders zich wel of niet houden aan de wettelijke bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming. Hiervoor dient u de door hen aangeboden gegevensbeschermingsverklaringen te controleren.

Gegevensbescherming /Algemeen

a) Algemeen

Het beschermen van uw privacy bij de verwerking van persoonlijke gegevens en de veiligheid van alle bedrijfsgegevens is voor ons een belangrijk aandachtspunt waarmee we in onze bedrijfsprocessen rekening houden.

Wij verwerken persoonlijke gegevens die zijn verzameld tijdens uw bezoek aan onze websites vertrouwelijk en alleen in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Gegevensbescherming en informatiebeveiliging maken deel uit van ons bedrijfsbeleid.

b) Verzamelen, opslaan en verwerken van persoonlijke gegevens

Bij het verzamelen, opslaan en verwerken van persoonlijke gegevens houden we ons aan de Europese regelgeving inzake gegevensbescherming en de daaruit voortvloeiende nationale regelgeving. Als in Duitsland gevestigd bedrijf zijn we onderworpen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU en de Duitse uitvoeringsbepalingen, de telecommunicatiewet en de telemediawet. 

 • Verzamelen van algemene gegevens en informatie
  Wanneer u onze website bezoekt, registreren wij de naam van uw internetprovider, de website van waaruit u ons bezoekt, de webpagina's die u op onze site bezoekt, de datum en duur van uw bezoek en uw IP-adres. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de logbestanden van de server. Deze gegevens worden verzameld met het oog op het vermijden van gevaren in geval van aanvallen op onze informatietechnologiesystemen.
 • Verzamelen van verdere persoonlijke gegevens
  Overige persoonlijke gegevens worden alleen opgeslagen als u deze uit eigen beweging aan ons verstrekt, bijv. in het kader van een registratie, een enquête, een aanvraag of voor de uitvoering van een contract. Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens uitsluitend voor het technische beheer van de websites, klantenadministratie, productonderzoeken en marketing, voor zover dit in elk specifiek geval noodzakelijk is. Uw gegevens worden alleen doorgegeven aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract of als er een wettelijke verplichting bestaat om de gegevens door te geven. We nemen technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om de gegevens waarover we beschikken te beschermen tegen manipulatie, verlies, vernietiging of tegen toegang door onbevoegde personen of tegen onbevoegde bekendmaking. Onze beveiligingsmaatregelen worden voortdurend verbeterd en aangepast aan de technologische ontwikkelingen.

Naam en adres van de verantwoordelijke voor de verwerking

De verantwoordelijke voor de verwerking in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, andere wetten inzake gegevensbescherming die van toepassing zijn in de lidstaten van de Europese Unie en andere bepalingen van gegevensbeschermingsaard is:
HUECK System GmbH & Co. KG, Herr Rafael Wilk, Loher Straße 9 58511 Lüdenscheid, Telefoon +49 2351 151-1, E-mail info@hueck.de

Begripsbepalingen

Onze Verklaring met betrekking tot Gegevensbescherming maakt gebruik van begrippen uit de Europese Richtlijnen en Regelgeving, zoals deze bij de publicatie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming bepaald werden. Onze Verklaring met betrekking tot Gegevensbescherming dient zowel voor de openbaarheid als ook voor onze klanten en zakenpartners goed leesbaar en begrijpelijk te zijn. Om dit te kunnen garanderen, zullen wij hierna een aantal begrippen verklaren.

Wij gebruiken in deze Verklaring met betrekking tot Gegevensbescherming onder andere de volgende begrippen:

 • Persoonsgebonden gegevens

Persoonsgebonden gegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon (hierna ‘betroffen persoon genoemd). Een natuurlijk persoon wordt als identificeerbaar beschouwd als de persoon direct of indirect herkend kan worden, in het bijzonder door toewijzing aan een naam, identificatienummer, locaties, online herkenning of aan één of meerder bijzondere eigenschappen die kunnen herleiden naar de lichamelijke, fysiologische, genetische, geestelijke, economische, culturele of sociale identiteit van deze natuurlijke persoon.

 • Betroffen persoon

De betroffen persoon is elke geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, van wie de persoonsgebonden gegevens door de hiervoor verantwoordelijke medewerker verwerkt worden.

 • Verwerken

Verwerken van gegevens is elke met of zonder geautomatiseerde systemen uitgevoerde verwerkingshandeling of elke opeenvolgende handeling met betrekking tot persoonsgebonden gegevens, zoals het verzamelen, opstellen, beheren, ordenen, opslaan, aanpassen of wijzigen, selecteren, opvragen, gebruiken, openbaar maken door overhandiging, verspreiding of een andere vorm van ter beschikking stellen, synchronisatie, verlinking, beperking, wissen of vernietigen.

 • Verwerkingsbeperking

Verwerkingsbeperking is de markering van opgeslagen persoonsgebonden gegevens met het doel, het toekomstige verwerking te beperken.

 • Pseudonimisering

Pseudonimisering is het verwerken van persoonsgebonden gegevens op zo’n manier dat persoonsgebonden gegevens zonder extra informatie niet meer aan een specifiek persoon toegewezen kunnen worden, voor zover deze extra informatie separaat opgeslagen wordt en technische en organisatorisch maatregelen getroffen zijn die garanderen dat de persoonsgebonden gegevens niet aan een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon toegewezen kunnen worden.

 • Verantwoordelijke of verwerkingsverantwoordelijke

Verantwoordelijke of verwerkingsverantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon, instantie, instelling of andere autoriteit, die alleen of gezamenlijk beslist of beslissen over de doelstelling en de middelen voor het verwerken van persoonsgebonden gegevens. Als de doelstellingen en de middelen door het Europese of nationale recht van de lidstaten bepaald worden, kan de verantwoordelijke respectievelijk kunnen de bepaalde criteria van zijn benoeming naar Europees of nationaal recht van de lidstaten vastgelegd worden.

 • Opdrachtverwerker

Opdrachtverwerker is een natuurlijke of rechtspersoon, instantie, instelling of een andere autoriteit die persoonsgebonden gegevens in opdracht van de verwerkingsverantwoordelijke verwerkt.

 • Ontvanger

Ontvanger is een natuurlijke of rechtspersoon, instantie, instelling of een andere autoriteitaan wie persoonsgebonden gegevens worden verstrekt. Dit kan wel of niet een derde partij zijn. Instanties die in het kader van een bepaalde onderzoeksopdracht volgens Europees recht of nationaal recht van de lidstaten eventueel persoonsgebonden gegevens ontvangen, worden echter niet beschouwd als ontvanger.

 • Derde partij

Een derde partij is een natuurlijke of rechtspersoon, instantie instelling of een andere autoriteit, buiten de betroffen persoon, de verwerkingsverantwoordelijk of de verwerker of de personen die onder de onmiddellijke verantwoordelijkheid van de verwerkingsverantwoordelijke of van de opdrachtverwerker bevoegd is of zijn om de persoonsgebonden gegevens te verwerken.

Toestemming

Toestemming is iedere door de betroffen persoon vrijwillig, voor het individuele geval, op goed ingevoerde wijze en ondubbelzinnig afgegeven wilsverklaring in de vorm van een verklaring of een andere ondubbelzinnig bevestigende handeling waarmee de betroffen persoon te kennen geeft dat hij of zij akkoord gaat met het verwerken van zijn persoonsgebonden gegevens.

Verzamelen en gebruik van uw gegevens

Persoonsgebonden gegevens / Niet persoonsgebonden gegevens

Als u één van onze websites bezoekt, slaan wij de naam van uw serviceprovider op, evenals vanaf welke website u onze website bezoekt, welke van onze websites u bezoekt, evenals de datum en de duur van uw bezoek. Dit zijn geen persoonsgebonden gegevens omdat deze gegevens niet aan uw persoon gerelateerd kunnen worden. Het opslaan gebeurt uitsluitend voor interne doeleinden, zoals het verbeteren van ons serviceaanbod en de controle van de functies.

Vrijwillig ter beschikking gestelde persoonsgebonden gegevens

Als wij u vragen om vrijwillig persoonsgebonden gegevens ter beschikking te stellen, zullen wij u er uitdrukkelijk op wijzen dat het hier niet gaat om verplichte gegevens. U bent dus niet verplicht deze gegevens ter beschikking te stellen en u hoeft deze dus ook niet te geven. Als u ons uw persoonsgebonden gegevens vrijwillig ter beschikking stelt, bijv. bij enquêtes, prijsvragen op beurzen e.d., slaan wij deze gegevens elektronisch op en behandelen wij deze gegevens strikt vertrouwelijk. Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens voor het technisch beheer van onze websites, voor klantenadministratie, voor productenquêtes en voor marketingdoeleinden uitsluitend in de hiervoor vereiste omvang. Uw gegevens worden niet aan derden doorgegeven.

Verdere persoonlijke gegevens worden alleen opgeslagen als u ons deze gegevens zelf ter beschikking heeft gesteld, bijv. bij een registratie of voor het uitvoeren van een contract. Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens dan voor onze klantenadministratie en het uitvoeren van het contract.

Wij nemen technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw door ons beheerde gegevens te beschermen tegen manipulatie, verlies, vernietiging of tegen toegang door onbevoegden of onrechtmatige openbaarmaking.

Registratie voor een gebruikersaccount

U kunt op onze website een klantenaccount aanmaken. Hiervoor verzamelen wij de volgende gegevens en slaan deze gegevens op:

Gebruikersnaam, naam, voornaam, adres, evt. klantennummer, activiteitenterrein, telefoonnummer, e-mailadres en wachtwoord. Met de gebruikersnaam (dat is het e-mailadres) en het persoonlijke wachtwoord kunt u op de klantenpagina van onze website inloggen.

Uw e-mailadres

Uw e-mailadres is persoonsgebonden informatie. Dit betekent dat uw e-mailadres alleen gebruikt wordt voor doeleinden waarvoor u uw e-mailadres aan ons ter beschikking heeft gesteld.

Uw e-mailadres wordt uitsluitend aan anderen ter beschikking gesteld als dit voor het afwikkelen van contracten noodzakelijk is of Hueck Service GmbH hiertoe wettelijk verplicht is. Uw e-mailadres wordt in geen enkel ander geval aan derden doorgegeven.

Nieuwsbrief

Nieuwsbrieven ontvangt u van ons alleen op uw uitdrukkelijk verzoek, en dan ook alleen, als u uw verzoek voor het ontvangen van nieuwsbrieven uitdrukkelijk per e-mail bevestigd heeft (double-opt-in-procedure). Elke nieuwsbrief heeft een afmeldfunctie, zodat u deze service op elk moment en heel eenvoudig kunt opzeggen.

Standaard wissen en blokkeren van persoonsgebonden gegevens

De verwerkingsverantwoordelijke verwerkt persoonsgebonden gegevens van de betroffen persoon en slaat deze op, maar alleen voor de duur die voor het beoogde doel vereist is of voor zover dit vastgelegd is in Europese richtlijnen en verordeningen of andere wet- en regelgeving waaronder de verwerkingsverantwoordelijke valt. Wanneer het doel vervalt of als de opslagtermijn volgens Europese wet- en regelgeving of een andere regelgeving eindigt, worden persoonsgebonden gegevens standaard, volgens de wettelijke voorschriften, geblokkeerd of gewist.

Gebruik van cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van bezoekers van een website opgeslagen worden. Dat betekent dat cookies op uw computer opgeslagen worden. Afhankelijk van de instellingen van de website wordt een tijdelijk cookie op uw harde schijf geplaatst dat tijdens uw bezoek bepaalde informatie opslaat, zoals bijv. taal, duur van uw bezoek. Verder wordt een permanent cookie aangemaakt dat o.a. de functionaliteit mogelijk maakt, maar ook uw aantal bezoeken aan de website telt, echter zonder dat uw pc automatisch aan uw persoonsgebonden gegevens gekoppeld wordt. Met de informatie van de cookies kunt u gemakkelijker navigeren en wordt alles correct weergegeven op onze websites. Met cookies kunnen wij u niet als persoon identificeren. Wij gebruiken de door de cookies opgeslagen informatie voor het analyseren van het gebruik van het portaal en voor het verbeteren van ons aanbod. U kunt het opslaan van cookies permanent verhinderen door uw browserinstellingen aan te passen. Verder kunt u reeds geplaatste cookies op elk moment via uw internetbrowser of andere softwareprogramma’s wissen. Alle gebruikelijke internetbrowsers beschikken over een dergelijke functie. Als u het plaatsen van cookies in de door u gebruikte internetbrowser deactiveert, kunt u onder bepaalde omstandigheden niet alle functies van onze website volledig gebruiken.

Verzamelen van gegevens via Google-Analytics

Wij gebruiken op onze website Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (‘Google’). Google Analytics gebruikt zogenaamde ‘cookies’, tekstbestanden, die op uw computer opgeslagen worden en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door het cookie verzamelde informatie over uw gebruik van de website wordt standaard aan een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Wanneer de IP-anonimisering geactiveerd is op deze website, wordt uw IP-adres door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in de contractstaten van de overeenkomst van de Europese Economische Ruimte vooraf gekort. In opdracht van de provider van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, rapporten over uw websiteactiviteiten op te stellen en om andere, met het gebruik van de website en internet verband houdende diensten te verlenen aan de websiteprovider. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgestuurde IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd. U kunt op elk moment het opslaan van cookies voorkomen door dit via browsersoftware zo in te stellen. We willen u er wel op wijzen dat u in dat geval niet volledig van alle functies gebruikt kunt maken. Bovendien kunt u het doorsturen van door cookies gecreëerde gegevens (incl. uw IP-adres) aan Google evenals het verwerken van deze gegevens door Google verhinderen door de browser-plugin uit de volgende link te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Met betrekking tot de discussie over het gebruik van analysetools met volledige IP-adressen willen wij u er nogmaals op wijzen dat deze website Google Analytics met extensie ‘_anonymizeIp()’ gebruikt en dat hierdoor de IP-adressen alleen gekort verwerkt kunnen worden, om te vermijden dat de gegevens naar een persoon kunnen terugleiden. Door de website te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat Google de over u verzamelde gegevens kan gebruiken op de beschreven wijze. U kunt uw toestemming voor het verzamelen en opslaan van gegevens voor de toekomst op elk moment opzeggen.

Google Tag Manager

We gebruiken de Google Tag Manager. De provider is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

De Google Tag Manager is een tool waarmee we tracking- of statistische tools en andere technologieën op onze website kunnen integreren. De Google Tag Manager maakt zelf geen gebruikersprofielen aan, slaat geen cookies op en voert geen onafhankelijke analyses uit. De Google Tag Manager dient alleen voor het beheren en afspelen van de tools die via de Tag Manager zijn geïntegreerd. De Google Tag Manager registreert echter wel uw IP-adres, dat ook kan worden doorgegeven aan het moederbedrijf van Google in de Verenigde Staten.

Het gebruik van de Google Tag Manager is gebaseerd op art. 6 lid 1 letter f DSGVO. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij een snelle en ongecompliceerde integratie en beheer van verschillende tools op zijn website. Indien er een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6 lid 1 letter a DSGVO en § 25 lid 1 TTDSG, voor zover de toestemming het opslaan van cookies of toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device-fingerprinting) omvat, zoals gedefinieerd door de TTDSG. De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

U kunt op elk moment eisen dat uw profiel en de bij ons opgeslagen gegevens gewist worden. In elk geval moeten wij evt. een aantal van uw gegevens ook na het wissen van uw profiel omwille van wettelijke redenen (bijv. belastingwetgeving) opslaan en archiveren. Deze gegevens worden dan na gebruik ook geblokkeerd. Alle gegevens die wij wettelijk niet hoeven te archiveren, worden direct na uw verzoek aan ons gewist. U kunt op elk moment de informatie die wie over u hebben opgeslagen opvragen. Hierna een kort overzicht van uw rechten:

 • Recht op bevestiging

Iedere betroffen persoon heeft, op basis van Europese richtlijnen en verordeningen, het recht van de verwerkingsverantwoordelijke een bevestiging te vragen of deze persoonsgebonden gegevens verwerkt werden. Als een betroffen persoon gebruik wil maken van dit recht op bevestiging, kan hij of zij hiervoor op elk moment via de onder genoemde contactgegevens contact op nemen met onze medewerkers en de verantwoordelijke voor gegevensbescherming.

HUECK System GmbH & Co. KG kunt u via de volgende contactgegevens bereiken: HUECK System GmbH & Co. KG, Loher Straße 9, 58511 Lüdenscheid, Telefoon +49 2351 151-1, e-mail info@hueck.de

Contactgegevens verantwoordelijke gegevensbescherming: Michaela Dötsch, juriste gespecialiseerd in IT Recht, Lösenbacher Straße 15, 58507 Lüdenscheid, Tel. 02351 665970, Fax: 02351 665969, doetsch@kanzlei-doetsch.de.

 • Recht op informatie

Elke persoon van wie de persoonsgebonden gegevens verwerkt werden of worden, heeft, volgens de Europese richtlijnen en verordeningen, het recht op elk moment van de verwerkingsverantwoordelijke kosteloos informatie te ontvangen met betrekking tot de over hem of haar opgeslagen gegevens evenals een kopie van deze informatie. Verder heeft de betroffen persoon volgens de Europese richtlijnen en verordeningen recht op informatie over het onderstaande:

 • de verwerkingsdoelstellingen;
 • de categorieën persoonsgebonden gegevens die verwerkt worden;
 • de ontvanger of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgebonden gegevens openbaar gemaakt worden of aan wie deze gegevens nog openbaar gemaakt zullen worden, in het bijzonder wanneer het gaat om ontvangers in derde landen of bij internationale organisaties;
 • indien mogelijk, de geplande duur waarvoor de persoonsgebonden gegevens opgeslagen worden, of, indien niet mogelijk, de criteria voor het bepalen van deze duur;
 • het bestaan van een recht op correctie of wissen van de persoonsgebonden gegevens die over hem of haar bestaan of het recht op beperking van het verwerken van deze gegevens door de verwerkingsverantwoordelijk of het recht op bezwaar tegen het verwerken van deze gegevens;
 • het bestaan van het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie;
 • wanneer de persoonsgebonden gegevens niet bij de betroffen persoon verzameld worden: alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens;
 • het bestaan van een geautomatiseerde besluitvorming inclusief profiling volgens artikel 22 al. 1 en 4 van de (Europese) Algemene Verordening Gegevensbescherming en — ten minste in deze gevallen — wezenlijke informatie over de gebruikte logica evenals de draagwijdte en de beoogde effecten van deze vorm van verwerken voor de betroffen persoon.

Verder heeft de betroffen persoon recht op informatie over het feit of de persoonsgebonden gegevens aan een derde land of aan een internationale organisatie doorgegeven werden. Wanneer dit het geval is, heeft de betroffen persoon overigens het recht, informatie over de passende garanties met betrekking tot het doorsturen te ontvangen.

Wanneer een betroffen persoon gebruik maakt van dit recht op informatie, kan hij of zij hiertoe op elk moment via de hierboven genoemde contactgegevens contact met ons, onze medewerkers en onze verantwoordelijke gegevensbescherming opnemen.

Recht op correctie

Iedere persoon van wie de persoonsgebonden gegevens verwerkt worden, heeft, volgens de Europese richtlijnen en verordeningen het recht op onmiddellijke correctie van zijn of haar onjuiste gegevens te eisen. Verder heeft de betroffen persoon het recht, rekening houdend met de doelstellingen van de verwerking, te eisen dat onvolledige persoonsgebonden gegevens aangevuld worden, ook via een aanvullende verklaring.

Wanneer een betroffen persoon gebruik wenst te maken van dit recht op correctie, kan hij of zij hiertoe op elk moment via de hierboven genoemde contactgegevens contact met ons, onze medewerkers en onze verantwoordelijke gegevensbescherming opnemen.

Recht op wissen (Recht op vergeten worden)

Iedere persoon van wie de persoonsgebonden gegevens verwerkt worden, heeft, volgens de Europese richtlijnen en verordeningen het recht van de verwerkingsverantwoordelijk te eisen dat de persoonsgebonden gegevens over hem of haar onmiddellijk gewist worden, voor zover een van de onderstaande redenen van toepassing is en voor zover verwerken niet vereist is:

 • De persoonsgebonden gegevens werden verzameld voor doeleinden of op een andere wijze verwerkt die niet meer noodzakelijk zijn of niet meer noodzakelijk is.
 • De betroffen persoon herroept zijn of haar toestemming voor de gegevensverwerking op basis van art. 6 al. 1 sub a van de (Europese) Algemene Verordening Gegevensbescherming of art. 9 al. 2 sub a van de (Europese) Algemene Verordening Gegevensbescherming, en een andere rechtsgrond voor het verwerken van de gegevens ontbreekt.
 • De betroffen persoon maakt op basis van art. 21 al. 1 van de (Europese) Algemene Verordening Gegevensbescherming bezwaar tegen het verwerken en er bestaan geen zwaarwegende wettelijke redenen voor verwerken van de gegevens of de betroffen persoon maakt, op basis van art. 21 al. 2 van de (Europese) Algemene Verordening Gegevensbescherming, bezwaar tegen het verwerken van de gegevens.
 • De persoonsgebonden gegevens werden onrechtmatig verwerkt.
 • Het wissen van de persoonsgebonden gegevens is verplicht om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting voortvloeiende uit Europees recht of recht van de lidstaat, waaronder de verwerkingsverantwoordelijke valt.
 • De persoonsgebonden gegevens werden met betrekking tot aangebeden diensten van de informatiemaatschappij volgens art. 8 al. 1 van de (Europese) Algemene Verordening Gegevensbescherming verzameld.

Voor zover één van de bovengenoemde redenen van toepassing is en de betroffen persoon eist dat de persoonsgebonden gegevens, die bij één van onze maatschappijen/bedrijven opgeslagen zijn, gewist worden, kan hij of zij via de hierboven genoemde contactgegevens contact opnemen met ons, onze medewerkers en onze verantwoordelijke gegevensbescherming. De verantwoordelijke gegevensbescherming of een andere medewerker zal er alles aan doen om per omgaande aan de eis om de gegevens te wissen te voldoen.

Als wij persoonsgebonden gegevens  openbaar hebben gemakt en wij als onderneming volgens art. 17 al. 1 van de (Europese) Algemene Verordening Gegevensbescherming verplicht zijn persoonsgebonden gegevens te wissen, nemen wij, rekening houdend met de beschikbare technologie en implementatiekosten, gepaste maatregelen, ook technische, om anderen die verantwoordelijk zijn voor het verwerken van de openbaar gemaakte persoonsgebonden gegevens  te informeren, dat de betroffen persoon van deze andere voor de gegevens verwerking verantwoordelijke eist dat alle links naar deze persoonsgebonden gegevens, inclusief kopieën of verveelvoudiging van deze persoonsgebonden gegevens  verwijderd worden, voor zover gegevensverwerking niet vereist is. Wij zullen in individuele gevallen al het nodige in gang zetten.

 • Recht op beperking van het verwerken

Iedere persoon van wie de persoonsgebonden gegevens verwerkt worden heeft volgens de Europese richtlijnen en verordeningen het recht van de verwerkingsverantwoordelijk een beperking van het verwerken van deze gegevens te eisen, als aan een van de onderstaande voorwaarden voldaan wordt:

 • De juistheid van de persoonsgebonden gegevens wordt door de betroffen persoon betwist voor een duur die de verantwoordelijke de mogelijkheid biedt de juistheid van de persoonsgebonden gegevens te controleren.
 • Het verwerken is onrechtmatig, de betroffen persoon wijst het wissen van de persoonsgebonden gegevens af en eist in de plaats daarvan een beperking op het gebruik van de persoonsgebonden gegevens.
 • De verantwoordelijke heeft de persoonsgebonden gegevens niet meer nodig voor het verwerken ervan, de betroffen persoon heeft deze gegevens echter nodig voor het inroepen, uitoefenen of verdedigen van wettelijke claims.
 • De betroffen persoon heeft bezwaar gemaakt tegen het verwerken volgens art. 21 al. 1 van de (Europese) Algemene Verordening Gegevensbescherming en het is nog niet duidelijk of de gegronde redenen van de verantwoordelijk zwaarder wegen dan de bezwaren van de betroffen persoon.

Voor zover aan een van de bovengenoemde voorwaarden voldaan wordt en de betroffen persoon een beperking van de bij ons opgeslagen persoonsgebonden gegevens eist kan hij of zij via de bovengenoemde contactgegevens contact met ons, onze medewerkers en onze verantwoordelijke gegevensbescherming opnemen. Wij zullen met onmiddellijke ingang alles doen om de beperking mogelijk te maken.

 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Iedere persoon van wie persoonsgebonden gegevens verwerkt worden, heeft volgens de Europese richtlijnen en verordeningen het recht deze persoonsgebonden gegevens, die door de betroffen persoon aan een verwerkingsverantwoordelijke ter beschikking gesteld werden, in een gestructureerde en machinaal leesbare vorm te ontvangen. Bovendien heeft de betroffen persoon het recht deze gegevens  aan een andere verwerkingsverantwoordelijke ter beschikking te stellen, zonder tegenwerking van de verwerkingsverantwoordelijke aan wie de persoonsgebonden gegevens  ter beschikking gesteld werden, voor zover voor het verwerken volgens art. 6 al. 1 onder  a van de (Europese) Algemene Verordening Gegevensbescherming of art. 9 al. 2 onder a van de (Europese) Algemene Verordening Gegevensbescherming of op basis van een contract volgens  art. 6 al. 1 onder b van de (Europese) Algemene Verordening Gegevensbescherming en voor zover het verwerken geautomatiseerd gebeurt en het verwerken niet vereist is voor het uitvoeren van een taak van algemeen belang  of bij het uitoefenen van officiële bevoegdheden waarmee de verwerkingsverantwoordelijke belast is.

Verder heeft de betroffen persoon bij de uitoefening van het recht op gegevensoverdraagbaarheid volgens art. 20 al. 1 van de (Europese) Algemene Verordening Gegevensbescherming het recht, te bewerkstelligen dat de persoonsgebonden gegevens direct van een verantwoordelijke aan een andere verantwoordelijke ter beschikking gesteld worden, voor zover dit technisch uitvoerbaar is en in zoverre de rechten en vrijheden van anderen hierdoor niet aangetast worden.

Voor het inroepen van het recht op gegevensoverdraagbaarheid kan de betroffen persoon op elk moment via de bovengenoemde contactgegevens contact opnemen met ons, onze medewerkers en onze verantwoordelijke gegevensbescherming.

 • Recht op beroep

Iedere persoon van wie persoonsgebonden gegevens verwerkt worden, heeft volgens de Europese richtlijnen en verordeningen het recht, omwille van redenen voortvloeiende uit de bijzondere situatie, beroep aan te tekenen tegen het verwerken van persoonsgebonden gegevens die op basis van art. 6 al. 1 sub e of f van de (Europese) Algemene Verordening Gegevensbescherming verwerkt worden. Dat geldt ook voor de op deze bepalingen gebaseerde profiling.

Wij verwerken die persoonsgebonden gegevens in geval van beroep niet meer, tenzij wij kunnen aantonen dat er zwaarwegende redenen bestaan voor het verwerken die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betroffen persoon of als de gegevens verwerkt worden om wettelijke rechten in te roepen, uit te oefenen of te verdedigen.

Wanneer wij gegevens voor direct marketing verwerken, dan heeft de betroffen persoon het recht, op elk moment, beroep aan te tekenen tegen het verwerken van persoonsgebonden gegevens voor directmarketingdoeleinden. Dat geldt ook voor profiling, voor zover de profiling verband houdt met direct marketing. Wanneer de betroffen persoon bij ons beroep aantekent tegen het verwerken van gegevens voor direct marketing, dan zullen wij zijn of haar gegevens hiervoor niet meer gebruiken.

Voor het uitoefenen van het recht op beroep kan de betroffen persoon op elk moment via de boven genoemde contactgegevens contact op nemen met ons, onze medewerkers en onze verantwoordelijke gegevensbescherming. De betroffen persoon staat het verder vrij, met betrekking tot het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, ongeacht richtlijn 2002/58/EG, zijn of haar beroepsrecht via een geautomatiseerd proces, waarbij technische specificaties gebruikt worden, uit te oefenen.

 • Geautomatiseerde beslissingen in individuele gevallen, inclusief profiling

Iedere persoon van wie persoonsgebonden gegevens  verwerkt worden, heeft volgens de Europese richtlijnen en verordeningen het recht, niet aan een uitsluitend op geautomatiseerd verwerken — inclusief profiling — gebaseerde beslissing onderworpen te worden, die rechtsgevolgen voor de betroffen persoon heeft of die aanzienlijk nadelig is voor de betroffen persoon, in zover deze beslissing (1) niet voor het afsluiten of uitvoeren van een contract tussen de betroffen persoon en de verwerkingsverantwoordelijke vereist is, of (2) op basis van Europese wetgeving of wetgeving van een van de lidstaten waaronder de verwerkingsverantwoordelijke valt toegestaan is en deze regelgeving gepaste maatregelen ter bescherming van de rechten en vrijheden en de rechtmatige belangen van de betroffen persoon omvat of (3) met uitdrukkelijke toestemming van de betroffen persoon gebeurt.

Wanneer de beslissing (1) voor het afsluiten of het uitvoeren van een contract tussen de betroffen persoon en de verantwoordelijke vereist is of (2) genomen wordt, met uitdrukkelijk toestemming van de betroffen persoon, nemen wij gepaste maatregelen ter bescherming van de rechten en vrijheden en de rechtmatige belangen van betroffen persoon, dat ten minste het recht op effectief ingrijpen door een persoon van de kant van de verantwoordelijke, het uiteenzetten van eigen standpunten en het aanvechten van de beslissing omvat.

Als de betroffen persoon rechten met betrekking op geautomatiseerde beslissingen wil laten gelden, kan hij of zij hiertoe via de bovengenoemde contactgegevens contact met ons, onze medewerkers en onze verantwoordelijke gegevensbescherming opnemen.

 • Recht op herroeping van toestemming met betrekking tot gegevensbescherming

Iedere persoon van wie persoonsgebonden gegevens verwerkt worden, heeft volgens de Europese richtlijnen en verordeningen het recht, de toestemming voor het verwerken persoonsgebonden gegevens op elk moment te herroepen.

Als de betroffen persoon zijn of haar recht op herroeping van een toestemming wil laten gelden, kan hij of zij hiertoe via de bovengenoemde contactgegevens contact met ons, onze medewerkers en onze verantwoordelijke gegevensbescherming opnemen.

Bescherming van uw gegevens/Encryptie

Wij nemen de bescherming van uw persoonsgebonden gegevens zeer serieus. Bij het verzamelen van gevoelige gegevens voor het uitvoeren van het contract wordt SSL (= secure socket layer) technologie gebruikt. Wij maken gebruik van algemeen geaccepteerde industriestandaards om gevoelige gegevens te beveiligen tegen onbevoegde toegang of tegen onrechtmatig gebruik.

Wettelijke of contractuele voorschriften voor het ter beschikking stellen van persoonsgebonden gegevens; noodzakelijkheid voor het afsluiten van een contract; verplichting van de betroffen persoon om de persoonsgebonden gegevens ter beschikking te stellen; mogelijke gevolgen van het niet ter beschikking stellen

Wij willen u informeren dat het ter beschikking stellen van persoonsgebonden gegevens voor een deel wettelijk voorgeschreven is (bijv. belastingsvoorschriften) of kan voortvloeien uit contractuele bepalingen (bijv. informatie over contractpartner). Soms kan het voor het afsluiten van een contract noodzakelijk zijn dat een betroffen persoon ons persoonsgebonden gegevens ter beschikking stelt, die wij vervolgens moeten verwerken. De betroffen persoon is bijv. verplicht ons persoonsgebonden gegevens ter beschikking te stellen als onze onderneming een contract met hem of haar afsluit. Het niet ter beschikking stellen van persoonsgebonden gegevens kan tot gevolg hebben dat het contract met de betroffen persoon niet gesloten kan worden. Voor het ter beschikking stellen van persoonsgebonden gegevens door de betroffen persoon moet de betroffen persoon via de hierboven genoemde contactgegevens contact met ons opnemen. Onze verantwoordelijke gegevensbescherming zal de betroffen persoon in het individuele geval informeren of het ter beschikking stellen van persoonsgebonden gegevens wettelijk of contractueel verplicht is, of er een verplichting tot het ter beschikking stellen bestaat en wat de gevolgen van het niet ter beschikking stellen van persoonsgebonden gegevens kunnen zijn.

Wijzigingen

De exploitant behoudt zich het recht voor deze Verklaring met betrekking tot Gegevensbescherming te actualiseren. In geval van wijzigingen die nadelig voor u kunnen zijn zullen wij u binnen een redelijke termijn hierover informeren. Wanneer dit nodig blijkt te zijn, zullen wij u nogmaals om toestemming ragen.

Herroepen van de toestemming

Voor zover u op onze website voor een bepaald gebruik van uw gegevens uitdrukkelijk toestemming gegeven heeft, gebeurt dit geheel vrijwillig. U kunt uw toestemming op elk moment met onmiddellijke ingang voor de toekomst herroepen. U kunt deze herroeping aan de bovenstaande contactgegevens sturen. Ter bescherming van persoonsgegevens zijn wij wettelijk verplicht een Verklaring met betrekking tot Gegevensbescherming op te stellen. Omwille van deze en technische redenen is het niet mogelijk prestaties van ons af te nemen als u niet akkoord gaat met deze verklaring met betrekking tot gegevensbescherming of als u uw toestemming herroept. Als u nog vragen heeft over onze Verklaring met betrekking tot Gegevensbescherming kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via de contactmogelijkheden op onze website.

Gebruikstoestemming

De bovengenoemde maatschappijen verlenen de gebruiker binnen het grondgebied van de Federale Republiek Duitsland, niet exclusieve en niet overdraagbare recht, gebruik te maken van de online oproepbare content, software en databases van de website om het werken met en de planning van producten van Hueck-maatschappijen gemakkelijker te maken. Ieder vorm van verveelvoudigen of opslaan op opslagmedia van welke aard dan ook en/of het doorgeven van software en/of databanken en/of content, met uitzondering van het technisch tussentijds opslaan in het werkgeheugen of op de harde schijf van de gebruiker is uitsluitend toegestaan met uitdrukkelijke toestemming van Hueck System GmbH & Co. KG. De gebruiker zal er verder voor zorgen dat derden op geen enkele manier toegang hebben tot de software en/of databases en/of content. Verder is ieder ander gebruik van de software en/of databases en/of content dan vastgelegd in zin 1 van deze alinea uitdrukkelijk verboden.

Auteurs- en gebruiksrecht

De content van onze websites is auteursrechtelijk beschermd. Een kopie van de inhoud van de website mag op een aparte computer gekopieerd worden voor niet commercieel en persoonlijk intern gebruik. Grafieken, teksten, logo’s, foto’s etc. mogen alleen na schriftelijke toestemming van Hueck System GmbH & Co KG gedownload, verveelvoudigd, gekopieerd, gewijzigd, gepubliceerd, verstuurd of op een andere manier gebruikt worden. Vermelde product- en bedrijfsnamen kunnen geregistreerde handelsmerken of merken zijn. Het ongeoorloofd gebruik hiervan kan leiden tot schadeclaims en verbodseisen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

De hierboven genoemde Hueck maatschappijen kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, in het bijzonder niet voor directe of indirecte gevolgschade, gegevensverlies, winstderving, systeem- en productieuitval die veroorzaakt worden door gebruik van deze websites of het downloaden van gegevens. Wanneer de ontstane schade echter te wijten is aan opzet of grove nalatigheid wordt aansprakelijkheid echter niet uitgesloten.

Toepasselijk recht, bevoegde rechtbank

Op de door het gebruik van onze websites ontstane rechtsrelatie tussen u en de bovengenoemde maatschappijen is het recht van de Federale Republiek Duitsland van toepassing. Bij geschillen met kooplui naar Duits recht, voorvloeiende uit het gebruik van deze website de rechtbank van de vestiging van Hueck System GmbH & Co KG in Lüdenscheid verantwoordelijk.